Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden HappyYou Coaching

In deze ‘kleine lettertjes’ lees je de afspraken die gelden als je gebruik maakt van diensten, coaching of training van HappyYou Coaching of deelneemt aan één van de (groeps)programma’s.

Contactgegevens:

HappyYou Coaching

Kraaijenbergsestraat 5a

4851 RG Ulvenhout

06 – 46735665

www.happyyoucoaching.nl

info@happyyoucoaching.nl

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– HappyYou Coaching: de opdrachtnemer, Nicole Le Haen handelend onder de naam: HappyYou Coaching,

coach, facilitator en trainer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75660571.

– Je/jij: de cliënt, klant, deelnemer en opdrachtgever die gebruik maakt de diensten van HappyYou Coaching.

– Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan HappyYou Coaching opdracht verleent tot het verrichten van diensten.

– De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde te zijn.

– Overeenkomst: de overeenkomst die je met HappyYou Coaching sluit.

– Diensten: alle diensten die HappyYou Coaching.

– Groepsactiviteiten: alle groepsactiviteiten die HappyYou Coaching aanbiedt zoals workshops en programma’s,online en offline.

– Traject: jouw coachtraject.

– De offerte: een schriftelijke aanbieding van door HappyYou Coaching te leveren producten en diensten, gespecificeerd naar inhoud, levertijd, prijs en andere condities.

– Algemene voorwaarden: de onderstaande voorwaarden waarin staat onder welke voorwaarden HappyYou Coaching levert.

2. Algemeen

Als je een overeenkomst sluit met HappyYou Coaching of gebruik maakt van haar diensten, dan gelden deze voorwaarden:

• Algemene voorwaarden of andere voorwaarden van jouzelf gelden niet, tenzij HappyYou Coaching schriftelijk heeft aangegeven dat jouw algemene voorwaarden of jouw andere voorwaarden gelden.

• Als HappyYou Coaching voor een goede uitvoering van de overeenkomst of diensten derden inschakelt, dan zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing, tenzij anders aangegeven.

• Indien je een offerte, overeenkomst of opdrachtbevestiging waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zonder commentaar aanvaardt en behoudt, mag HappyYou Coaching ervan uitgaan dat je het eens bent met deze voorwaarden.

• Als één of meer bepalingen van deze voorwaarden niet geldig zijn of ongeldig worden verklaard, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden gelden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die het meeste aansluit.

• Als HappyYou Coaching niet steeds volgens deze voorwaarden handelt mag je hieruit niet concluderen dat haar voorwaarden niet van toepassing zijn. Nicole heeft altijd het recht om alsnog volgens deze voorwaarden te handelen.

3. Offertes

• Een offerte van HappyYou Coaching is geldig zoals dat in de offerte is aangegeven.

• Als je een offerte aanvaardt, dan heeft HappyYou Coaching altijd de mogelijkheid om de overeenkomst binnen vijf werkdagen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

• Als je een offerte van HappyYou Coaching ontvangen hebt, maar je wilt de overeenkomst veranderen, dan is HappyYou Coaching niet verplicht dit te accepteren. In dat geval overleg je met HappyYou Coaching over mogelijke aanpassing.

• Offertes die HappyYou Coaching maakt zijn gebaseerd op de informatie die jij gegeven hebt. Indien je onjuiste of niet alle relevante informatie geeft, dan mag HappyYou Coaching de offerte of overeenkomst veranderen.

• Prijzen in de offerte zijn exclusief BTW mits anders vermeld. Eventuele andere kosten zoals reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen tenzij in de offerte iets anders staat.

• Een gemaakte offerte is geldig tot aan de op offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend

• Een gemaakte offerte geldt niet voor toekomstige overeenkomsten.

• HappyYou Coaching hoeft zich niet te houden aan de offerte als in de offerte een (schrijf) fout staat.
• Als in een offerte of overeenkomst een leveringstermijn staat, dan geeft dat geen recht op een schadevergoeding als HappyYou Coaching deze termijn overschrijdt. Als HappyYou Coaching een leveringstermijn afgeeft, is dat altijd als indicatie.

4. Totstandkoming en nakoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen HappyYou Coaching en een opdrachtgever komt tot stand als je een offerte, opdracht of overeenkomst schriftelijk bevestigt en/of ondertekent (een e-mail valt hier ook onder)
HappyYou Coaching op jouw verzoek met de feitelijke dienstverlening is gestart
HappyYou Coaching kan niet garanderen dat je met de werkzaamheden, coaching, training en advies het gewenste resultaat haalt. De met HappyYou Coaching gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
HappyYou Coaching is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
HappyYou Coaching verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.
Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van HappyYou Coaching kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
• Voordat gestart wordt met de werkzaamheden/ dienstverlening in een traject vindt er tussen jou en HappyYou Coaching een (intake)gesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden de inhoud, aanpak en een indicatie voor de duur van het traject besproken. HappyYou Coaching geeft een indicatie over het aantal benodigde afspraken en de frequentie van de afspraken.

• Het aantal afspraken wordt in de opdrachtbevestiging vastgesteld. Als tijdens het traject blijkt dat er meer afspraken plaatsvinden, dan zal dit altijd in overleg met jou gebeuren.

• De doorlooptijd van een traject en de afspraken worden in onderling overleg met jou bepaald.

• Wanneer je een traject onderbreekt, dan dien je dit te hervatten binnen drie maanden. Indien je het traject niet binnen deze tijd hervat, komen de overige afspraken te vervallen. Je krijgt geen geld terug voor afspraken die niet hebben plaatsgevonden.

• Ten aanzien van trajecten afspraken, coaching, advisering en het beoogde resultaat heeft HappyYou een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

• Heeft HappyYou Coaching in een offerte, overeenkomst of in een opdrachtbevestiging een levertermijn genoemd, dan is dit nooit een fatale termijn.

• Als dit nodig is, zorg je ervoor dat HappyYou Coaching op jouw locatie, zoals jouw bedrijf of kantoor, kosteloos een werkplek kan gebruiken met benodigde faciliteiten, zoals telefoon, internet, etc.

5. Jouw medewerking

• Om de overeenkomst zo goed en zo snel mogelijk te laten verlopen, geef je tijdig aan HappyYou Coaching alle gegevens, materialen en informatie. Verstrek je de gevraagde gegevens, materialen of informatie niet tijdig, dan kan HappyYou Coaching haar werkzaamheden uitstellen totdat zij alles ontvangen heeft.

• Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door jou verstrekte gegevens, materialen en informatie. HappyYou Coaching is niet verantwoordelijk voor de controle van de gegevens, materialen en informatie die je geeft. Ook dienen de verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij te zijn van auteursrechten.

• Ten aanzien van haar dienstverlening heeft HappyYou Coaching een inspanningsverplichting. Jouw volledige inzet en medewerking zijn belangrijk tijdens onze afspraken. Als je van HappyYou Coaching het verzoek krijgt om bijvoorbeeld opdrachten of materialen door te nemen, wordt verwacht dat je dit opvolgt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van eventuele opdrachten. Het maken van deze opdrachten is noodzakelijk voor het behalen van een juist resultaat van diensten van HappyYou Coaching.

6. Afspraken

• Je moet tijdig aanwezig zijn op onze afspraken.

• Als je een afspraak wilt afzeggen dan dien je dat telefonisch of per e-mail 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan HappyYou Coaching te melden. Wanneer je een afspraak afzegt waarbij HappyYou Coaching een plek op locatie heeft gehuurd, dan kan HappyYou Coaching kosten in rekening brengen als je dit doet binnen achtenveertig uur voor de afspraak.

• Wanneer HappyYou Coaching een afspraak annuleert wegens ziekte of andere overmachtssituatie, dan wordt een nieuwe afspraak gemaakt. HappyYou Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hiervan het gevolg is.

• Als je drie keer een afspraak afzegt, dan heeft HappyYou Coaching het recht om het traject te beëindigen.

• Dit artikel geldt niet als er sprake is van overmacht.

7. Wijzigen van de overeenkomst

• Als het nodig blijkt of raadzaam is de diensten of de werkzaamheden te wijzigingen of aan te vullen dan zullen we hierover overleggen.

• Wijziging of aanvulling is alleen mogelijk in overleg en met instemming van Happy You Coaching.

• HappyYou Coaching mag een verzoek tot wijziging of aanvulling altijd weigeren.

• Als Happy You Coaching haar diensten niet kan nakomen door omstandigheden die bij aanvang van de overeenkomst niet bekend waren, heeft HappyYou Coaching het recht te vorderen dat de inhoud van de training, coaching en/of advisering gewijzigd wordt zodat uitvoering mogelijk blijft.

8. Vertrouwelijkheid

• Zowel jij als HappyYou Coaching houden alle vertrouwelijke verstrekte informatie geheim. Informatie die al in het openbaar bekend was of informatie die in een gerechtelijke procedure gebracht wordt, vallen hier niet onder. Dat geldt ook voor informatie die HappyYou Coaching op grond van een wettelijke verplichting moet doorgeven aan een officiële instantie.

• Je mag adviezen, rapporten, teksten of andere (schriftelijke) materialen die je van HappyYou Coaching gekregen hebt, niet verspreiden of op een andere manier openbaar maken.

• HappyYou Coaching kan opgedane kennis en ervaring gebruiken offline en online, zolang HappyYou Coaching maar geen vertrouwelijke informatie over jou of jouw bedrijf aan een derde vertelt.

9. Wijziging, beëindiging en ontbinding van de opdracht

• HappyYou Coaching kan haar verplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst en werkzaamheden uitstellen, beëindigen of opzeggen in de volgende gevallen:

o Je komt jouw plichten uit de overeenkomst en deze voorwaarden niet na.

o HappyYou Coaching heeft zaken ontdekt waardoor zij vreest dat jij je plichten niet zult of niet kunt nakomen.

• Is er sprake van liquidatie, surseance van betaling, een faillissement of zijn er andere omstandigheden waardoor je niet meer zelf over je geld kan of mag beschikken, dan mag HappyYou Coaching, zonder dat zij schadeplichtig is de overeenkomst beëindigen.

• Als je met HappyYou Coaching een overeenkomst bent aangegaan, dan kun je deze niet zomaar – kosteloos –beëindigen. Wil je de overeenkomst toch beëindigen, dan kan HappyYou Coaching alle gemaakte kosten in rekening brengen en eventueel overige schade, rente, nadeel e.d. bij jou in rekening brengen.

10. Betaling en incassokosten

• Facturen moet je binnen 14 dagen na factuurdatum volledig betalen. Het factuurbedrag maak je over via bank of middels online betalen.

• Een traject moet je vooraf volledig betalen, tenzij HappyYou Coaching je een andere mogelijkheid heeft gegeven. Zolang HappyYou Coaching geen betaling van jou heeft ontvangen, zal het traject niet worden gestart.

• Als we dit vooraf hebben afgesproken, dan kun je een traject in een aantal afgesproken termijnen betalen. Als er sprake is van een betalingsachterstand, dan mag HappyYou Coaching haar werkzaamheden staken. De werkzaamheden en afspraken worden in zo’n situatie pas weer hervat vanaf het moment dat je de volledige openstaande bedragen inclusief de wettelijke (handels)rente hebt betaald.

• Facturen worden via e-mail verstuurd.

• Als je betaalt via de bank en/of online, dan kunnen op deze betaling de algemene voorwaarden van deze derde (bank of het online betaalsysteem) van toepassing zijn. HappyYou Coaching heeft hierop geen invloed.

• Ben je het niet eens met de hoogte van het factuurbedrag, dan krijg je daarmee geen uitstel om te betalen. Je moet de factuur toch gewoon voldoen.

• Als je te laat bent met betalen dan mag HappyYou Coaching nadat zij jou een betalingsherinnering heeft gestuurd, rente in rekening brengen over het factuurbedrag en de incassokosten. De rente is één procent per maand.

• HappyYou Coaching mag alle (buitengerechtelijke) kosten in rekening brengen die zij maakt om ervoor te zorgen dat je de factuur betaalt.

11. Overmacht

HappyYou Coaching is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting naar jou, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht (bijv ziekte, tijdelijke of langdurige arbeidsongeschiktheid). HappyYou Coaching kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door HappyYou Coaching zijn verricht voor het ingaan van de overmacht, mogen aan jou gefactureerd worden.

In geval van overmacht zal HappyYou Coaching je daarvan onverwijld mededeling doen.

• Werkstakingen in het bedrijf van HappyYou Caoching, haar leveranciers en anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht vallen ook onder overmacht.

• HappyYou Coaching is ook niet verantwoordelijk voor overmacht situaties zoals stakingen bij post, telefoondienst of internetprovider, vliegverkeer en openbaar vervoer

12. Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij HappyYou Coaching. Alle door HappyYou Coaching geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainingsmaterialen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door jou en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van HappyYou Coaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan jou ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders blijkt.

13. Klachtenregeling

Eventuele klachten over door HappyYou Coaching geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan HappyYou Coaching kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt je geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat jou niet van je betalingsverplichting.

14. Aansprakelijkheid

• HappyYou Coaching is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade die is ontstaan doordat HappyYou Coaching is uitgegaan van de door jou gegeven onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen en/of informatie.

• Is HappyYou Coaching aansprakelijk dan is zij alleen aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade zoals gemiste besparingen, reputatieschade, gemiste winst of teleurstellende verwachtingen.

• Is HappyYou Coaching aansprakelijk omdat zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk de opdracht heeft uitgevoerd, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totale factuurbedrag.

Indien door of in verband met het verrichten van diensten door HappyYou Coaching of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor HappyYou Coaching aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door HappyYou Coaching afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat HappyYou Coaching in verband met die verzekering draagt
• Je dient HappyYou Coaching binnen een jaar na ontdekking van haar aansprakelijkheid aansprakelijk te stellen. HappyYou Coaching aansprakelijk stellen na deze termijn heeft tot gevolg dat je geen recht meer hebt op enige schadevergoeding.

17. Slotbepaling

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen HappyYou Coaching en jij in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Op de overeenkomst tussen HappyYou Coaching en jou is het Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden blijven van kracht indien HappyYou Coaching van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Ulvenhout, 2019